Yijiang-a hoş geldiňiz

Zhenjiang Yijiang Chemical Co., Ltd. import we eksport biznesi boýunça ýöriteleşen 2005-nji ýylyň iýun aýynda döredildi. Zhenjiang Şen-Ward Machinery Co., Ltd. we kompaniýany gämi gatnawynyň professional öndürijisine öwürmäge çalyşyň.Halkara söwda biznesiniň ösüşi we zerurlygy sebäpli, içerki we daşarky bazarlary bilelikde öwrenmek üçin 2021-nji ýylyň aprelinde Zhenjiang Yijiang Machinery Co., Ltd.-ni döretdik.

X

Näme üçin bizi saýlamaly?

Maşynyň täze görnüşini döredeniňizde, daşky gurşawa we ýere täsir etmän, ýolda hereket edip biljekdigine göz ýetirip bileris.“Yijiang” esasy tehnikalarda, gurluşyk tehnikalarynda, dag magdanlarynda, oba hojalygy tehnikalarynda, iş platformalarynda, ýangyn söndüriji robotlarda we dürli ýörite enjamlarda giňden ulanylýan doly işleýän ýol ulgamlaryny üpjün edýär.Içini siziň üçin dizaýn edýäris we adaty komponentlerden we modullardan netijeli ýygnaýarys.Olaryň bäsdeşlik bahalary we wagtynda eltiş wagtlary bilen ýörite yzarlanylýan şassi üçin ajaýypdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, ajaýyp dizaýn we önümçilik bilen üpjün ederis.

KOMPANI ADA ÜPJÜNÇILIGI

 • 5000m² +

  Zawod

 • 20 toplum

  Ösen enjamlar

 • 10

  Dizaýn patentleri

 • 20

  Yearsyl tejribesi

 • OEM

  Dizaýn hyzmatlaryny beriň, alyjy belliklerini beriň

 • Düzelt

  Hususy hyzmatlary beriň